Aalborg Kommune tager flere nye greb i brug for at opnå en bæredygtig mobilitet i kommunen. Disse præsenteres i en ny mobilitetsplan for Aalborg Kommune, “Mobilitet 2040” der i offentlig høring i 6 uger med høringsfrist den 7. januar 2019.

Baggrunden for planen
I forbindelse med vedtagelsen af “Fysisk Vision 2025” i 2013 blev Aalborg Kommunes Mobilitetsstrategi også vedtaget. Handlingsplanen “Mobilitet 2040” er dels en udmøntning af Mobilitetsstrategien fra 2013, og dels samler den og erstatter cykelhandlingsplanen, parkeringshandlingsplanen, vejudbygningsplanen, trafiksikkerhedshandlingsplanen m.fl. Hermed samles visionen, de overordnede mål og målsætninger i én samlet plan.

Formålet med “Mobilitet 2040” er at følge op på de langsigtede perspektiver for by- og erhvervsudviklingen i Aalborg Kommune ved også at tegne de langsigtede perspektiver for mobilitetsudvikling. Desuden sættes fokus på de tendenser, der forventes at påvirke den fremtidige mobilitet som eksempelvis demografi, teknologiske nybrud, nye forretningsmodeller samt klimaudfordringer og miljø.

Rådmand i By- og Landskabsforvaltningen Hans Henrik Henriksen forklarer:
“For at kunne følge med den hastige udvikling i Aalborg Kommune, og de tendenser vi ser, der radikalt vil ændre vores mobilitet, er der behov for en aktiv stillingtagen til fremtidens mobilitet og et behov for at tage nye greb i brug.”

 

Nye greb for at sikre bæredygtig mobilitet
Det overordnede tema for planen er “Bæredygtig mobilitet”, som skal forstås bredt. Bæredygtig mobilitet omfatter både sociale, miljømæssige og økonomiske hensyn. Med baggrund i dette er opstillet en række overordnede mål, som planen stræber mod at opfylde. For at opnå dette bliver tilgangen til mobilitet vendt på hovedet og nye greb tages i brug.

  • I planen sættes fokus på at opstille mål før virkemidler udvælges. Det betyder i praksis, at det er de enkelte problemstillinger og retninger, vi skal i, der afgør hvilken handling, der skal sættes i gang. Et eksempel på det er under overskriften “fremkommelighed”. Her har Aalborg Kommune en målsætning om, at “de bæredygtige transportmidler cykel, gang og kollektiv trafik har en hurtig forbindelse til og rundt i Aalborg by”. En af handlingerne til at opnå dette mål er etableringen af en supercykelsti-forbindelse fra Nytorv til Universitetshospitalet.
  • Den geografiske kontekst er udgangspunkt for målsætninger og handlinger. Kommunens geografi er delt op i Aalborg by, Oplandsbyer samt Landsbyer og åbent land og endelig behandles også Aalborgs rolle i Norddanmark. Mobilitetsvariationen vil være meget forskellig i de forskellige geografier med en stor variation af mobilitetsmulighederne i Aalborg (ex høj volumen af kollektiv trafik og cykeltrafik) mod en lavere variation i landsbyer og åbent land.
  • De tidligere vejudbygningsplaner fokuserede udelukkende på nyanlæg og forbedringer af den eksisterende infrastruktur. Med “Mobilitet 2040” udvides værktøjskassen til også at indeholde indsatser, der kan sikre en mere effektiv udnyttelse af den eksisterende infrastruktur, ligesom vi med den nye plan i højere grad vil forsøge at påvirke behovet for mobilitet og valget af transportmiddel.
  • Aalborg Kommune vil ikke alene kunne løfte opgaven med at opfylde de mål og målsætninger, der opstilles i “Mobilitet 2040”. Derfor lægges der også i høj grad op til et samarbejde, dels med andre nordjyske mobilitetsaktører som eksempelvis Nordjyllands Trafikselskab, Aalborg Havn, Vejdirektoratet og Region Nordjylland, men også med erhvervslivet og borgerne. Således inkluderer planen også initiativer, som ikke er Aalborg Kommunes projekter, men som kommunen i stedet er enten deltager i, eller det kan være ydre rammer, som kommunen vil forsøge at påvirke.

Høring af planen
Mobilitetshandlingsplanen “Mobilitet 2040” er nu sendt i offentlig høring i 6 uger med høringsfrist den 7. januar 2019. Her er der ønske om at få tilbagemeldinger fra både nære samarbejdsrelationer, det generelle erhvervsliv og den brede offentlighed.

Planen kan ses på Aalborg Kommunes hjemmeside på adressen www.aalborg.dk/mobilitet2040

Kilde: Aalborg.dk

 

 

 

Tryksager