Bosætning Jammerbugt
Jutlander Bank
Faarup skovhus
Garant Brønderslev

De mennesker, som bor langs motorvejene i Aalborg Kommune, udsættes stadig for massiv og sundhedsskadelig vejstøj. Det er staten, som har ansvaret for støjen fra disse veje, men byrådet og borgmesteren bør aktivt støtte borgernes kamp for at få disse problemer løst.

Enhedslisten fremsatte i marts måned et forslag om dette i Aalborg Byråd. Den gang blev sagen henvist til By- og Landskabsudvalget. Her er det blevet klart, at Enhedslisten havde ret i, at nye og bedre støjskærme og lavere hastighed er de mest effektive midler til bekæmpelse af vejstøj. Samtidig er det også kommet frem, at lavere hastighed kan øge fremkommeligheden og reducere antallet af ulykker ved Limfjordstunnelen.

Medarbejderne i Aalborg Kommune er løbende i kontakt med Vejdirektoratet om disse problemer, men der er brug for et politisk pres, hvis der skal ske noget og tidspunktet nu, er det helt rigtige. Vejdirektoratet er ved at færdiggøre en analyse af, hvor de næste investeringer i bekæmpelse af vejstøj skal ske og flere borgmestre på Sjælland og i hovedstadsområdet har stillet krav om lavere hastighed på motorveje i bymæssig bebyggelse.
Det er altså helt afgørende, at byrådet i Aalborg og vores borgmester går ind i sagen nu. Derfor har vi igen bedt om at få sagen på byrådets dagsorden den 19. oktober.

 

Enhedslistens forslag til byrådsbeslutning

Aalborg Kommune/borgmesteren retter henvendelse til Transportministern og Folketingets Transportudvalg med påpegning af det skutte behov for støjdæmpende foranstaltninger ved motorvejene i Aalborg Kommune.

I henvendelsen peges på to mulige løsningsforslag. For der første bør motorvejene i Aalborg Kommune prioriteres højt i Vejdirektoratets kommende beslutninger om investeringer i støjdæmpende skærme m.v.. For det andet bør hastigheden på motorveje i bymæssig bebyggelse i Aalborg Kommune reduceres til højest 80 km i timen. Sidstnævnte vil også øge antallet af biler, som kan passere og reducere risikoen for ulykker.

Begrundelse

Byrådet behandlede et tilsvarende forslag fra Enhedslisten den 2. marts 2020, som blev oversendt til By- og Landskabsudvalget. Forvaltningen har udarbejdet vedhæftede notat, som peger på lavere hastighed og etablering af og forbedring  eksisterende støjskærme som løsninger, der umiddelbart kan gennemføres.

Det er forslagstillernes indtryk, at forvaltningen løbende er i dialog med Vejdirektoratet om disse løsninger, men at Vejdirektoratet er meget lidt lydhøre. Det er nødvendigt med et supplerende politisk pres.

Set i lyset af, at Vejdirektoratet forventes at udkomme med en ny rapport om, hvor den fremtidige indsats i forhold til at begrænse støjen fra statsveje bør  prioriteres sidst på året, mener forslagsstillerne, at tiden er den helt rigtige til, at Aalborg Kommune lægger et politisk pres på Regering og folketing.

Hertil kommer, at adskillige borgmestre på Sjælland og i Hovedstadsområdet er meget offensive på dette område både i forhold til at få sat hastigheden på motorvejene ned i bymæssig bebyggelse og i forhold til at få etableret andre støjdæmpende foranstaltninger. Derfor risikerer Aalborg Kommune at blive overset i denne sag, hvis vi ikke også agerer politisk.

DN Isolering
Kai-Berntsen
Det Hemmelige Teater
Bilhuset Biersted A/S